نام و نام خانوادگی

 full name

ابراهیم ابراهیمی  

 Ebrahim Ebrahimi

 مدرک تحصیلی

 Degree of education

 دکترای تخصصی فقه واصول

 PhD in Jurisprudence and Principles

 پست الکترونیکی

           Email  

e-ebrahimi@araku.ac.ir  

  تلفن (داخلی)

Phone (Local) 

361 

 مرتبه علمی

Academic rank  

 استاد

Professor  

 

 

 

برنامه آموزشی نیمسال اول 02-1401

ایام هفته
9/40- 8
11/40 -10
ناهار
و
نماز
15/40 -14
17/40 - 16
19/40 - 18
شنبه
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
 
 
 
 
دوشنبه
 
   
 
 
سه شنبه
       
 
چهار شنبه