نام و نام خانوادگی

 full name

کیوان احسانی  

 Keyvan Ehsani

 مدرک تحصیلی

 Degree of education

 دکتری تخصصی مشاوره

 PhD in Quranic and Hadith Sciences

 پست الکترونیکی

           Email  

k-ehsani@araku.ac.ir  

  تلفن (داخلی)

Phone (Local) 

360 

 مرتبه علمی

Academic rank  

 استادیار

assistant professor  

 

 

 

برنامه آموزشی نیمسال اول 02-1401

ایام هفته
9/40- 8
11/40 -10
ناهار
و
نماز
15/40 -14
17/40 - 16
19/40 - 18
شنبه
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
 
 
 
 
دوشنبه
 
   
 
 
سه شنبه
       
 
چهار شنبه